LME logo white text

Hankesuunnitelma

 

 

Nimi                    Matkailun markkinointiyhteistyön mahdollisuudet Pohjois-Skandinavian alueella, esiselvitys

Toteuttaja        Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry

 

 

Taustaa

 

Pohjois-Skandinavian alue on maantieteellisesti yhtenäinen ja riittävän kokoinen matkailualue, jossa on monia yhteisiä matkailullisesti houkuttelevia piirteitä. Alueella on ainutlaatuiset luonnonolot valoilmiöineen ja vuodenaikoineen, monipuolinen luonto sekä suhteellisen hyvin toimiva infra. Alueella on myös samankaltaisia haasteita matkailun kehittämisessä, kuten saavutettavuus sekä sijoittuminen pohjoisena ja eräällä tavalla kaukana olevana osana omaa maata.

 

Suomessa toteutettu Pohjois-Suomen matkailun imagokampanja on onnistunut hyvin ja se kaipaa nyt yritysten vahvaa yhteistyötä, jotta imago säilyy. Matkailuinvestoinnit majoituskapasiteetteineen ovat Suomessa kohtuullisella tasolla verrattuna Pohjois-Norjaan ja – Ruotsiin, joissa majoitustiloja on vähän. Pohjoisessa Norjan ja Ruotsin puolella saavutettavuus on Suomea parempi. Ohjelmapalveluissa Pohjois-Skandinavia kokonaisuutena tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden erilaisiin aktiviteetteihin Metsä-Lapista ja Perämeren saaristosta tunturien ja suurten jokien kautta Jäämerelle. Matkailijat kaipaavat riittävästi vaihtoehtoja ja esimerkiksi nuorten matkailutapa on menossa pitkäkestoisempaan omatoimisesti eri aktiviteeteista rakennettavaan matkailuun.

 

Pohjois-Skandinavian matkailuyritysten yhteisiä tavoitteita ovat mm.:

Rakentaa yhteisiä teemoja ja tuoteperheitä kansainväliseen markkinointiin nykyisille vahvoille markkina-alueille ja uusille markkina-alueille esimerkiksi Kaukoitään. Välineenä on esimerkiksi yhteinen internet-sivusto, jossa on yhteisten teemojen mukainen viestintä sekä jolla lisätään hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten näkyvyyttä ja tuotteita. 

 

Kehittää matkailuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista kolmen maan välillä.  Tavoitteena on myös yhteinen sähköinen liiketoimintamalli. Pk-yritysten kilpailukyky paranee, koska yhteistyössä maiden välillä voidaan hyödyntää rajattomuutta ja limittäisiä sesonkeja.

 

Yritysten sitoutumiseen vaikuttaa niiden vahva rooli yhteisessä markkinoinnissa ja yhteisessä tuoteperheiden rakentamisessa. Tuoteperheisiin voidaan rakentaa monipuolisia kokonaisuuksia esimerkiksi kesämatkailu puhtaan ilman ja luonnon keskellä, talvella revontulet ja pohjoisen luonnon ihmeelliset valoilmiöt, lumirakentaminen, pohjoiskalottikierroksella Nordkapp ja matka joulupukin luokse. Vahvistetaan Euroopan ainoan alkuperäiskansallisuuden saamelaisuuden ja poronhoitokulttuurin asemaa ja näkyvyyttä matkailussa. Pohjois-Skandinavian alueella on samankaltaiset luonnonolosuhteet ja matkailun vetovoimatekijät, mutta erilaista tuotetarjontaa. Toisiaan täydentävistä tuotteista pystytään rakentamaan kaukomarkkinoille riittävän vetovoimaisia kokonaisuuksia.

 

Esiselvitys ja suunnitteilla oleva hanke tukee ja vahvistaa muita käynnissä olevia hankkeita alueella: Pohjoiskalotin alueella on käynnissä Interreg-hanke Kestävän matkailun verkosto Pohjoiskalotille ja Norjassa on käynnistynyt hanke Nord Cape Turnaround Port. Suunnitteilla oleva hanke jatkaa ja täydentää Lapin imago-hankkeen tuloksia. Hankkeessa toteutetaan Barentsin matkailuyhteistyöhankkeessa (BART) laaditun Action Planin ja Lapin matkailustrategian tavoitteita.  

 

Esiselvityksen tavoitteet

 

–          Rakentaa yhteistyöverkostoa alueen matkailuyhdistysten, matkailuyritysten ja kuntien välille sekä lisätä tietoa alueen matkailun mahdollisuuksista.

–          Kartoittaa matkailualan yhteisiä kehittämistarpeita ja toimenpiteitä matkailun markkinoinnissa Pohjois-Skandinavian alueella.

–          Laatia em. pohjalta laaja kolmen vuoden Interreg-rahoitteinen hankesuunnitelma + kolmen vuoden optio hankkeelle.

 

Esiselvityksen hankekuvaus

 

Varsinaisen hankkeen käynnistäminen edellyttää yhteisen näkemyksen rakentamista sen tavoitteista ja toimenpiteistä. Tätä varten tarvitaan esiselvitys. Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry käynnistää neuvottelut kumppanien kesken. Ensin selvitetään kumppanien visiot yhteisestä matkailumarkkinoinnista ja niistä rakennetaan yhteinen visio. Visioiden pohjalta lähdetään paloittelemaan toteuttamiskelpoisia kehittämistarpeita.

 

Kun matkailuorganisaatiot ovat löytäneet yhteisen linjan, sitä esitellään alueen päättäjille ja matkailuyrittäjille. Saadun palautteen pohjalta kartoitetaan uudelleen välitavoitteet ja toimintatavat, joilla yrittäjät ja kunnat voivat rakentaa yhteistyöverkoston.

 

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry on ollut alustavasti yhteydessä Ruotsin ja Norjan pääkumppaneihin. Keskustelujen perusteella yhteistyöstä on alustavasti sovittu seuraavasti:

 

Pohjois-Skandinavia koetaan mielekkääksi yhtenäiseksi matkailualueeksi, jota kannattaa markkinoida yhdessä yhteisillä vahvoilla markkina-alueilla ja uusilla kaukomarkkina-alueilla esimerkiksi Kaukoidässä.  Yhteistä imago- ja tuotemarkkinointia Pohjois-Skandinavian alueella lähdetään kehittämään yhdessä ja siihen haetaan hankerahoitusta:

 

Pohjoinen ohjelma 2014–2020 (Interreg)

Temaattinen tavoite 2. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

Priorisoidut painopistealueet pk-yritysten välinen yhteistoiminta sekä kulttuuriset ja luovat elinkeinot

 

Kumppaneina yhteistyön suunnittelussa ovat:

Swedish Lapland Tourism, Ruotsi

Northern Norway Tourist Board, Norja

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry, Suomi

 

Hankkeen reunaehdoiksi on suunniteltu alustavasti yhteisiä pelisääntöjä:

–          Kumppanit hakevat omilta alueiltaan matkailuyrittäjiä ja kuntia mukaan yhteistyöhankkeeseen.

–          Hankkeen johto ja hallinnointi on suomalaisen kumppanin vastuulla.

–          Jokaisessa maassa on noin kahden hengen työpanos ja lisäksi ostopalveluna asiantuntijatyötä ja teknistä työtä.

–          Rahallinen panostus on noin 1,5 milj. €/maa/vuosi.

–          Ohjausryhmään valitaan kolme henkeä jokaisesta maasta ja heille varajäsenet.

 

Näistä koostuu yhteinen tahto, joka kirjoitetaan hankesuunnitelmaksi esiselvityshankkeen aikana.

 

Hankkeen aikataulutus

 

Toukokuu 2014

–          Ensimmäinen asiantuntijaryhmän kokoontuminen

–          Kutsutaan Ruotsin ja Norjan edustajat mukaan

–          Sovitaan tarkennettu toimintasuunnitelma

–          Kirjataan kaikkien pääideat ja tavoitteet yhteistyöstä

 

Touko-kesäkuu

–          Ensimmäinen kierros kumppanien luona

–          Yhteistyökumppanit kutsuvat oman maansa edustajia kokoon ja heidän kanssaan käydään läpi alustava suunnitelma ja otetaan siihen uusia näkökulmia noin 2 päivää/maa.

–          Kirjoitetaan palautteiden pohjalta suunnitelma ja lähetetään se kommentointikierrokselle.

–          Kootaan mukaan lähteviä matkailuyrityksiä ja kuntia verkostoon.

 

Elo-syyskuu

–          Tiedotetaan tulevasta yhteistyömallista ja kootaan verkostoa.

–          Kirjoitetaan saadun palautteen / kommenttien pohjalta suunnitelman versio 2.

–          Tehdään toinen kierros kumppanien luona ja rakennetaan yhteinen tavoite.

–          Vahvistetaan verkostoa, tiedotusta.

–          Pidetään toinen asiantuntijaryhmän kokous yhteisen työpajan kera.

–          Kumppanit allekirjoittavat kumppanisopimuksen.

–          Loppuraportti, joka sisältää yhteistyöhankkeen suunnitelman

 

 

Hankeorganisaatio 

 

Hanketta hallinnoi Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry ja vastuullinen johtaja on LME ry:n puheenjohtaja.

 

Hanke edellyttää runsaasti ideointia sekä uusien toimintamallien ja yhteistyökumppanien etsintää. Tämän vuoksi on perusteltua toteuttaa hanke parityöskentelynä:

 

–          Projektipäällikkönä toimii yhdistyksen sihteeri Liisa Mäenpää noin kuukauden työpanoksella.

–          Hankekoordinaattorina toimii yhteistyöhankkeen projektipäällikkö Katri Rantakokko Kestävän matkailun verkosto Pohjoiskalotille – hankkeesta noin kuukauden työpanoksella.

 

Asiantuntijaryhmä

 

–          Matkailuyhdistyksen edustaja         

–          Kunnan edustaja                                    

–          Matkailuyrittäjiä LME ry:stä 3 henkilöä ja muita tarpeen mukaan

–          Asiantuntijajäsen Ruotsista ja Norjasta

 

Tulokset

 

Esiselvityshankkeen aikana rakennetaan yhteistyöverkostoa ja opitaan lisää toimintatavoista eri maissa. Kartoitetaan yhteiset kehittämistarpeet ja kootaan suunnitelma kehittämistyöstä. Yhdessä näistä rakentuu Interreg-hankesuunnitelma, jolla haetaan resursseja kehittämistyöhön. Hankkeesta tiedotetaan kumppanien omien tiedotuskanavien kautta sekä mahdollisuuksien mukaan tiedotusvälineissä sekä kuntien ja matkailun alueorganisaatioiden tiedotuskanavien kautta. Hankkeesta julkaistaan loppuraportti. Hankkeen tuloksia hyödynnetään tulevassa yhteistyössä ja mm. yhteisessä kehittämishankkeessa.

 

 

 

Kustannus ja rahoituslaskelma

 

 

Matkailun   markkinointiyhteistyön mahdollisuudet Pohjois-Skandinavian alueella

Budjettilaskelma

       
         

Henkilöstökulut

tuntia

   

Projektipäällikkö

160

     23,00 €

         3 680,00 €

 

sos.kulut

 

33 %

         1 214,40 €

 

Projektikoordinaattori

160

     19,00 €

         3 040,00 €

 

sos.kulut

 

33 %

         1 003,20 €

 
       

            8 960,00 €

Matkakulut

km

 päiväraha

   

2   matkaa Ruotsiin

1500

   300,00 €

            945,00 €

 

2   matkaa Norjaan

1800

   300,00 €

         1 074,00 €

 

Matkat   Suomessa

1000

   300,00 €

            730,00 €

 

Majoituskuluja

   

         2 000,00 €

 
       

            4 800,00 €

Toimistokulut

       

viestintä

   

            150,00 €

 

tarvikkeet

   

            100,00 €

               250,00 €

Muut

   

            390,00 €

               390,00 €

         

Yhteensä

     

         14 400,00 €

         

Rahoituslaskelma

       
         

Lapin maakunnan kehittämisrahaa

   

       10 080,00 €

 

Yksityisrahoitus LME ry

   

         4 320,00 €

 

Yhteensä

     

         14 400,00 €

Skip to content