LME logo white text

Lasove-hanke

23/10/2013

Matkailu kansainvälistyy ja kansainväliset säännöt asettavat sopimustoiminnalle jatkuvasti uusia haasteita.

Tahtoisitko pysyä helposti ajan tasalla tärkeiden lakikoukeroiden ja pelisääntöjen suhteen? Tule mukaan

LaSoVen tarkoitus on auttaa matkailuyrityksiä näissä asioissa. Se on EAKR-rahoitteinen kehittämishanke, joka valmisteltiin yhdessä yrittäjien ja juridiikan asiantuntijoiden kanssa.

LaSoVe suunniteltiin koska

  • Kansainvälisessä liiketoiminnassa pitää toimia, ei kansallisilla, vaan kansainvälisillä säännöillä
  • EU-lainsäädäntö on tuonut nopeaa tahtia lainsäädäntöön uusia ulottuvuuksia, jotka muuttuvat koko ajan.
  • Toimiakseen riskit halliten nämä pelisäännöt pitää tuntea ja vähintään tiedostaa.
  • Matkailu kansainvälistyy ja mukaan tulee yhä enemmän esim. venäläisiä ja kiinalaisia toimijoita, joiden pelisäännöt ovat vielä huonosti tiedossa
  • LaSoVe-hankkeessa voimme kehittää yhdessä lappilaisia pelisääntöjä matkailun sopimustoimintaan, joita matkailuyrittäjä voi pitää tukenaan.

Tavoitteet

LaSoVen tavoitteena on

  • Kehittää Lapin matkailuyrittäjille hallittu sopimustoimintakäytäntö
  • Luoda yhteiset lappilaiset säännöt matkanjärjestäjien kanssa käytäviä neuvotteluja varten
  • Matkailualan verkostoitumisen ja yhteistyön vahvistaminen
  • Lapin matkailualan laatu ja luotettavuus sekä sopimuskumppanina että matkailualueena vahvistuu

Toimintaa

Hankkeen tärkeä osa-alue on esiselvitys ja kartoitus sopimustoiminnan nykytilasta ja karikoista matkailualalla ja niiden pohjalta tehtävä ohjeistus ja sopimusehtoesimerkit. LaSoVe on valinnut juridiikan asiantuntijat toteuttamaan tämän osion. Esiselvitystä ja ohjeistusta sopimustoiminnan karikoista vetää varatuomari Juhani Karvo Asianajotoimisto Karvo & Mella Oy:stä. Olemme saaneet hankkeeseen myös huippualan sopimusjuridiikan tuntijan Lapin yliopistosta eli velvoiteoikeuden professori Juha Karhun.  Tiedossa on siis vankkaa asiantuntemusta. Kartoitus tehdään kyselyllä sopimustoiminnasta matkailuyritysten näkökulmasta. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa.

Kyselyn satoa:

Kyselyyn vastasi noin 50 yritystä eripuolilta Lappia. Ne edustivat kooltaan ja toiminnaltaan kohtuullisen hyvin Lapin matkailun yrittäjäkenttää.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä melko suuri osa käytti suullisia sopimuksia tai vastapuolen laatimia sopimuksia.

Sopimusten teossa kaivattiin apua mm. kieli- ja lakiasioissa. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien ehtojen ja lakiasioiden tuntemus koettiin puutteelliseksi.

LaSoVen ensimmäinen seminaari oli 22.10.2013 Rovaniemellä ja seuraava 3.3. 2014 myös Rovaniemellä.

Esiselvitys Lapin matkailuyritysten sopimustoiminnasta valmistui helmikuun lopussa hankkeessa mukana oleville yrittäjille jatkokehittämistä varten.

Esiselvityksen satoa:

Lapin maakunnan yksi suurimmista ja kehittyvimmistä elinkeinoista on matkailu. Lapin maakunnan matkailutulo on yli 600 miljoonaa euroa vuodessa. Matkailu työllistää Lapissa 5000 henkilötyövuotta ja lisäksi merkittävän määrän vuokratyövoimaa. Rekisteröityjä yöpymisiä v. 2011 Lapissa oli 2,3 miljoonaa, joista lähes puolet ns. kansainvälisiä yöpymisiä.

Lappilaisten yritysten liiketoimintaan tulisi pyrkiä luomaan yhteiset pelisäännöt ja esittäytyä ulospäin siten, että yrittäjät kykenevät säilyttämään Lapin matkailun valttikortit elinkeinoa tukevana ytimenä. Mitä yhtenäisempi ja laadukkaampi oma toimintakenttä on, sitä laadukkaammin yritykset kykenevät tarjoamaan tuotteitaan ulospäin.

Kansainvälinen ja kansallinen liiketoiminta on Suomessakin oikeudellistunut enemmän kuin mihin meillä perinteisesti on totuttu. Sopimukset muodostavat kaiken liiketoiminnan peruskehyksen ja liiketoiminnan riskienjakoperustan myös matkailun alalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrittäjät tiedostavat sopimusten oikeudellisen merkityksen omassa liiketoiminnassaan. Tänä päivänä toiminta edellyttää myös ainakin perusasioiden ymmärtämistä kansainvälisiin sopimuksiin tyypillisesti liittyvistä ehdoista ja lainsäännöksistä sekä EU- oikeudesta.

Tulevaisuudessa tehtävien sopimusten osalta on tärkeää, että lappilaiset yritykset pyrkivät luomaan itselle sopimusehtoja, jotka tasapainottavat kansainvälisissä sopimuksissa tyypillisesti olevia suuremman osapuolen näkökulmasta ehdotettavia yksipuolisia ehtoja.

Laadukasta Lappi brändiä rakennetaan ensisijaisesti laadukkaan perusliiketoiminnan kautta. Laadukas ja valveutunut toiminta sopimusoikeuden piirissä on osaltaan turvaamassa ja mahdollistamassa laadukkaan perusliiketoiminnan toteutumisen myös käytännössä. Laadukasta perusliiketoimintaa ja sen myötä tulevaa liiketaloudellista hyötyä ei kannata menettää huolimattomasti tehdyllä sopimuksella.

 Esiselvityksen valmistuttua työtä jatketaan ohjeistuksen laatimisella. Sitä varten eri puolilla Lappia pidetään työpajoja yhdessä yrittäjien ja juridiikan asiantuntijoiden kanssa. Niissä kohdennetaan esiselvityksessä saatuja kehittämistarpeita yrittäjien tarpeisiin, että saadaan mahdollisimman hyvät pelisäännöt palvelemaan lappilaista matkailuelinkeinoa.

Tulokset

LaSoVe-hanke on päättynyt ja saimme hankkeen tuloksena hyvän työkalupakin matkailuyrittäjän sopimustoimintaan. Työkalupakki koostuu seuraavista osista:

Niistä löytyy runsaasti tietoa, mitä sopimuksia yritysten kanssa tehtäessä kannattaa ottaa huomioon ja esimerkein kerrottuna sopimusteksiin liittyvistä tarkoituksista ja mahdollisista sudenkuopista. Hankkeen tuloksia on myös runsas anti, mitä saimme työpajoissa ja seminaareissa. Näiden pohjalta yrittäjien toiveena oli saada selvityksiä myös kuluttajien kanssa tehtävistä sopimukista. Tämä on liitetty mkaan helmikuun alussa käynnistyneeseen hankkeeseen Laki ja oikeus yrittäjän arjessa.

Skip to content