LME logo white text

Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa

31/12/2014

EAKR-hanke,(Toimintalinja 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Aika: 1.1.2015–31.12.2017

Rahoitus: Lapin liitto ja hallinnoija LME

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lapin matkailuyrityksille yhteisiä pelisääntöjä ja kestäviä käytänteitä juridisesta näkökulmasta. Lappilaisten matkailuyrittäjien yhteistyötä vahvistetaan kilpailemalle laadulla, ei liiallisella riskinotolla. Lapin matkailuyrittäjiltä on tullut tarve kolmeen isoon juridiseen kokonaisuuteen.

Hankkeessa toteutetaan asiantuntijaselvitykset kolmessa kokonaisuudessa ostopalveluna vuorovaikutuksessa matkailuyrittäjien kanssa:

1. Kuluttaja- ja immateriaalioikeusasiat

2. Maankäyttö- ja rakennusoikeusasiat

3. Kilpailu- ja yhtiöoikeudelliset asiat

Selvitysten edetessä niistä tiedotetaan seminaareissa ja alueellisissa työpajoissa juridiikan asiantuntijat ja matkailuyrittäjät kehittävät yhteiselle vuoropuhelulla selvitysten matkailunäkökulmaa.

Hankkeen tuloksena saadaan matkailuyrityksille yhteisiä pelisääntösuosituksia ja hyviä käytänteitä. Yritysten verkottuminen ja yhteistyö vahvistuu. Matkailuyritysten tietotaso matkailuun liittyvissä juridisissa kysymyksissä vahvistuu ja riskinhallinta paranee.

Taustaa

Lapin matkailu on kansainvälistä toimintaa, joka markkinoi omalta osaltaan koko Suomea. Lapin matka on monille ulkomaalaisille ensimmäinen kosketus Suomeen, jonka he kokevat eksoottisena ja kaukaisena. Haluamme toki säilyttää osan eksoottisuutta ja ainutlaatuisuutta, mutta samalla Suomesta halutaan antaa laadukas, osaava kuva.

Tavoitteenamme on rakentaa Lapin matkailuyrityksille liiketoiminnan yhteiset pelisäännöt ja kestävät käytännöt kuten jo monilla muilla elinkeinon aloilla on. Tärkeää on säilyttää Lapin matkailun valttikortit, luonto, toiminta ja eksotiikka. Kilpaillaan laadulla ei liiallisella riskin otolla. Yhtenäinen laadukas oma toimintakenttä vähentää haavoittuvuutta ja vahvistaa toimintaedellytyksiä kansainvälisillä liike-elämän kentillä.

Tavoitteet ja toteutus

Tavoitteenamme on rakentaa Lapin matkailuyrityksille liiketoiminnan yhteisiä pelisääntöjä ja kestäviä käytänteitä kuten jo monilla muilla elinkeinon aloilla on. Tärkeää on säilyttää Lapin matkailun valttikortit, luonto, toiminta ja eksotiikka. Kilpaillaan siis laadulla ei liiallisella riskin otolla. Yhtenäinen laadukas oma toimintakenttä vähentää haavoittuvuutta ja vahvistaa toimintaedellytyksiä kansainvälisillä liike-elämän kentillä.

Hanke toteutetaan ostopalveluna matkailujuridiikan osaajalta. Hankkeen aikana pidetään seminaareja ja työpajoja, joissa yrittäjillä on mahdollisuus kuulla ja keskustella aiheeseen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista. Koko hankkeen ajan pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen ja mukaan lähtevät yrittäjät saavat ajantasaista tietoa hankkeessa syntyvistä tuloksista.

1. Kuluttaja- ja immateriaalioikeusasiat

Sopimusoikeudellisesti yrittäjien välisiä sopimuksia sekä toisaalta yrittäjien ja kuluttajien välisiä sopimuksia arvioidaan oikeudellisesti eri tavoin. Varsinkin voimakkaasti yleistyvä nettikauppa perustuu pääosin kuluttajan kanssa tehtäviin sopimuksiin ja on vielä lainsäädännöllisesti osaksi oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Yksilömatkailu on vahvassa nousussa. Epäselvyyttä esiintyy myös matkailijoiden henkilötietojen käsittelystä. Näitä kuitenkin tarvitaan mm. turvallisuuden ja sopimusten turvaamisessa. Hankkeen tavoitteena on antaa tietoa yrityksille ja laatia suosituksia ja yhteisiä pelisääntöjä, joihin yritykset voivat nojata sopimuksia ja tarjouksia tehdessään. Myös immateriaalioikeuksista laaditaan perusselvitys ja suuntaa antavia ohjeistuksia vuorovaikutuksessa yrittäjien kanssa. Selvityksissä käytetään juridista asiantuntemusta. Riskinhallinta paranee ja yrityksille tulee vähemmän reklamointia. Yhteistyö vahvistuu. Tehtävät selvitykset ovat matkailuyrittäjien käytettävissä.

2. Maankäyttö- ja rakennusoikeusasiat

Lapin matkailu perustuu suurelta osin luontoon ja luonnossa liikkumiseen. Monet matkailuyritykset sijaitsevat luonnossa, usein jopa vuokramaalla. Maanomistussuhteiden muuttuessa ja ohjelmapalvelujen kehittyessä kohdataan usein yllättäviä juridisia ongelmia itse kunkin toimijan oikeuksista. Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys ja lisätä matkailuyrittäjien tietämystä maankäyttöön ja siihen liittyvään rakentamiseen liittyvissä asioissa. Selvityksen pohjalta laaditaan myös yhteisiä pelisääntöjä ja suosituksia niin, että riitatilanteet vähenevät.

3. Kilpailu- ja yhtiöoikeudelliset asiat

Kilpailuoikeus on oikeudenala, joka on otettava huomioon niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla

toimittaessa. Kilpailuoikeuteen liittyvät kysymykset ovat osoittautuneet laadultaan sellaisiksi, että yrittäjät eivät ole aina edes mieltäneet tilanteeseen liittyvän kilpailullisia aspekteja. Omana matkailun alueena Lappi edellyttää sekä kilpailua että yhteistoimintaa. Kilpailun ja yhteistoiminnan sovittaminen yhteen edellyttää matkailualan nykyisten käytäntöjen ja kehittämissuunnitelmien perusteellista arviointia.

Yrittäjien taholla on esiintynyt myös epäselvyyttä eri yritysmuotojen oikeuksien ja vastuiden erilaisuudesta ja yleensäkin kehittyneen yhtiöoikeuden mukanaan tuomista kysymyksistä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena matkailuyrittäjien tietotaso matkailuun liittyvistä juridisista kysymyksistä vahvistuu ja sitä kautta riskinhallinta vahvistuu. Hankkeen aikana valmistuu yhteistä toimintaohjeita ja yhteisiä pelisääntösuosituksia kuluttaja- ja immateriaalioikeusasioista, maankäyttö- ja rakennusoikeusasioista sekä kilpailu- ja yhtiöoikeudellisista asioista. Tämän tuloksena lappilaiset matkailuyrittäjät koetaan osaaviksi tasavertaisiksi liikekumppaneiksi ja Lapin matkailun liikeosaaminen on entistä vahvempaa.

Näillä turvataan elinkeinon asianmukainen toiminta ja kehittyminen Lapissa ja Lapin matkailuelinkeinon yhteinen liiketoimintamalli alkaa kehittyä.

Lapin Matkailuelinkeinon Liiton verkostoituminen ja sitä kautta matkailuyritysten yhteistyö vahvistuu.

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa osuudesta on valmistunut selvitys 1 eli Matkailuelinkeino, maan arvo ja valtion maiden vuokrasopimukset ja selvitys 2 Matkailuinvestointien alueelliset vaikutukset. Selvitysten tiivistelmistä löytyy paljon tietoa, jota voimme käyttää matkailuelinkeinon merkityksen korostamisessa.

Kolmantena maankäytön selvityksenä on Alueiden erilliskysymyksiä matkailuyrittäjän arjessa.

Myös Työkaluja Lapin matkailuyrittäjän arjen juridiikkaan selvitys on valmistunut. Matkailuyrittäjän arjen juridiikasta tehtiin lisäselvitys Uudistuvan matkapaketti- ja tietosuojalainsäädännön vastuut ja velvollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä. 

Skip to content