LME logo white text

LME lausunto esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

23/11/2020

Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry on tänään antanut lausunnon STM luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. 

LME näkee tärkeänä, että lain tavoitteena on terveysturvallisuus, joka on tasapainossa taloudellisten vaikutusten kanssa. Matkustaminen ulkomailta Suomeen tulee mahdollistaa terveysturvallisesti, mutta toisilla toimenpiteillä kuin lakiesityksessä on esitetty. Esityksellä olisi matkailualalle paljon pidempiaikaisia negatiivisia vaikutuksia kuin lain voimassaoloaika.

Lakiesitys on erittäin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä sekä mahdoton toteuttaa käytännössä. Matkustajien ja matkailutoimijoiden näkökulmasta lakiesitys sisältää liikaa erilaisia ehtoja ja aikarajoja. Lakiesityksen edellyttämä toimintamalli tulisi vaatimaan kohtuuttoman paljon yhteiskunnan eri resursseja. Terveysturvallinen matkailu on toteutettavissa yksinkertaisemmalla mallilla ja paljon vähäisemmillä resursseilla.

LME vastustaa lakiehdotuksen lähtökohtana olevaa karanteenimallia, koska se perustuu käytännössä ryhmäkaranteeniin määräämiseen tilastollisen riskin perusteella ilman yksilöllistä lääketieteellistä arviota. Tartuntatautilain nojalla määrättävä karanteeni tarkoittaa käytännössä vapaudenriistoon rinnastettavaa toimenpidettä. Esitetty karanteenimalli on selkeässä ristiriidassa Schengen alueella noudatettavan vapaan liikkumisen periaatteen kanssa.

Ehdotuksen monimutkaisuus ja lakitasolla edellytettävä karanteeni aiheuttavat sen, että ulkomaanmatkailu Suomeen ei tule olemaan kilpailukykyistä muiden kohteiden kanssa matkailun elpymisvaiheessa. Ulkomaan matkailutulo on vuositasolla ollut yli 5 mrd € ja siten erittäin merkittävä vientitulon lähde. Matkailuala työllistää kokonaisuudessaan 140.000 henkilöä. Taloudellisten menetysten negatiiviset vaikutukset kohdistuvat poikkeuksellisen voimakkaasti tuhansiin matkailualan työntekijöihin ja heidän perheidensä toimeentuloon. Taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään vielä vuosia, jos pitkään rakennetut ulkomaisia asiakkaita palvelevat yritysverkostot joutuvat lopettamaan toimintansa ja ulkomaiset matkanjärjestäjät valitsevat muita matkakohteita.

LME:n esitys terveysturvallisen matkailun malliksi on:
– Yhden testin malli, jossa riskimaista saapuvien matkustajien tulee oleskelun kestosta riippumatta esittää todistus negatiivisesta tuloksesta lähtömaatestissä. Jos heillä ei ole todistusta, voivat he vaihtoehtoisesti mennä pikatestiin Suomeen saapuessaan.
– Maahantulijoille tulee antaa selkeät ohjeet terveysturvallisista toimenpiteistä, kuten hygienia, turvavälit ja vahva suositus kasvomaskin käytöstä sisätiloissa ja liikennevälineissä. THL on todennut, että kasvomaskit estävät erittäin tehokkaasti covid-19 taudin leviämistä.
– Pikatestikapasiteettia tulee lisätä laajasti kattamaan koko maan tarpeet. Taudin leviämisen estämisessä tärkeäksi ja tehokkaaksi keinoksi on käytännössä osoittautunut nopea testituloksen saaminen, joka mahdollistaa nopean jäljittäminen altistustapauksissa.

Lakiesityksellä myös rajoitetaan ja loukataan useita muita perusoikeuksia, mm. liikkumisvapautta ja oikeutta työhön ja elinkeinovapautta. Mitkä ovat muiden perusoikeuksien rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamat kokonaishaitat? Nämä tulisi olla selvitettynä, että edes voitaisiin arvioida niiden suhdetta lakiesityksellä tavoiteltavaan hyötyyn. Esitettyjen toimenpiteiden oikeasuhtaisuuden arviointia on tällaisen puutteellisen selvityksen perusteella mahdotonta tehdä asianmukaisesti.

Lausunto kokonaisuudessaan 

Skip to content