LME logo white text

Matkailun saavutettavuus- ja matkaketjut kehittämispolku tähtää matkailukohteiden saavutettavuuden parantamiseen Suomessa

03/01/2019

Yhdessä Väyläviraston ja Visit Finlandin kanssa LME on tehnyt Matkailun saavutettavuus ja- ja matkaketjut kehittämispolun. Työn tavoitteena oli muodostaa kehittämispolku matkailun saavutettavuuden ja matkaketjujen kehittämiselle. Työssä keskityttiin matkaketjujen ja matkustusinformaation näkökulmaan Suomen sisäisessä saavutettavuudessa. Työn aluksi kartoitettiin nykyinen matkailun saavutettavuuden kehittämisen toimijaverkosto huomioiden sekä matkailu-että liikennetoimialojen toimijat ja eri toimijoiden roolit matkailun saavutettavuuden kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Työssä muodostettiin kokonaiskuva keskeisistä matkailijalle näyttäytyvistä matkaketjujen ongelmista, ja tarkasteltiin ongelmaketjua pidemmälle tunnistaen perimmäiset haasteet, joista ongelmat juontuvat. Lisäksi koottiin tietoa jo tehdyistä matkailun saavutettavuuteen ja matkaketjuihin liittyvistä selvityksistä. Selvitysten avulla täydennettiin haastekenttää ja koottiin niissä tunnistettuja toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, joilla matkaketjuja ja saavutettavuutta voitaisiin parantaa.

Tunnistettujen perimmäisten haasteiden ja toimenpidesuositusten avulla muodostettiin kehittämispolku, eli seuraavat askeleet siitä, miten matkaketjuja tulisi lähteä yhteistyössä liikenne-ja matkailutoimialojen kanssa kehittämään. Työssä keskitytään julkisen hallinnon sekä matkailun ja liikennejärjestelmän kehittämisen taustaorganisaatioiden näkemykseen kehittämisen seuraavista askeleista. Toimenpidekokonaisuuksien edistäminen on vastuutettu pääasiassa näille tahoille, muille toimijoille on esitetty suosituksia.

Työn aikana järjestettiin kaksi työpajatyyppistä työryhmän kokousta sekä laajempi loppuwebinaari, johon kutsuttiin matkailun ja liikenteen toimijoita.

Työtä ohjasi työryhmä, johon kuuluivat: Anni Rimpiläinen (Liikennevirasto), Kristiina Hietasaari (Business Finland), Nina Forsell (LME), Rauno Posio (LME), Sanna Kyyrä(TEM), Tarja Koistinen (Uudenmaan liitto), Patrick Hublin (Pohjois-Savon liitto) sekä Jari Nieminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Työn toteutuksesta on vastannut WSP Finland Oy, josta työhön ovat osallistuneet Tuuli Rantala, Ruut Haapamäki, Susanna Harvio, Riku Huhta sekä Jarkko Rantala.

Raportti löytyy tästä

Skip to content